باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  باکنترل IR فرستنده وگیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ماژول فرستنده گیرنده IR با کنترل
  ۵۰,۴۰۰ تومان
  IR ماژول فرستنده گیرنده
  IR ماژول فرستنده گیرنده
  فرستنده گیرنده IR
  فرستنده گیرنده IR
  ۲۰,۴۷۰ تومان
  IR ماژول فرستنده گیرنده چهارکانال
  IR ماژول فرستنده گیرنده چهارکانال
  ماژول فرستنده گیرنده
  ماژول فرستنده گیرنده
  ۸۵,۰۵۰ تومان
  IR ماژول گیرنده
  IR ماژول گیرنده
  ماژول گیرنده
  ماژول گیرنده
  ۲۰,۴۷۰ تومان
  IR ماژول گیرنده پنج کانال
  IR ماژول گیرنده پنج کانال
  102373
  ۱۰۲۳۷۳
  ۰۰ تومان
  KY-032 IR ماژول فرستنده گیرنده
  KY-032 IR ماژول فرستنده گیرنده
  فرستنده گیرنده KY-032 IR
  فرستنده گیرنده KY-۰۳۲ IR
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  TCRT5000 ماژول فرستنده گیرنده
  TCRT5000 ماژول فرستنده گیرنده
  TCRT5000
  TCRT۵۰۰۰
  ۱۸,۹۰۰ تومان
  ماژول گیرنده سه پایه نظامی
  ماژول گیرنده سه پایه نظامی
  ماژول گیرنده سه پایه
  ماژول گیرنده سه پایه
  ۲۳,۱۰۰ تومان
  IR ماژول فرستنده
  IR ماژول فرستنده
  ماژول فرستنده
  ماژول فرستنده
  ناموجود
   ماژولهای فرستنده- گیرنده IR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله