RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL-RED
  RS485 to TTL
  RS۴۸۵ to TTL
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  CAN to SPI-MCP2515
  CAN to SPI-MCP2515
  TABCAN2515
  TABCAN۲۵۱۵
  ۹۹,۷۵۰ تومان
  CAN to TTL -TJA1051
  CAN to TTL -TJA1051
  TJA1051
  TJA۱۰۵۱
  ۹۶,۶۰۰ تومان
  ESP 8266-01 USB Programmer
  ESP 8266-01 USB Programmer
  USB Programmer
  USB Programmer
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  i2c-LCD 2X16 راه انداز
  i2c-LCD 2X16 راه انداز
  I2C
  I۲C
  ۲۸,۱۴۰ تومان
  RS232 to TTL
  RS232 to TTL
  MAX3232
  MAX۳۲۳۲
  ۲۸,۳۵۰ تومان
  RS485 to TTL-صنعتی
  RS485 to TTL-صنعتی
  RS485
  RS۴۸۵
  ۶۸,۲۵۰ تومان
  RS485 to TTL-معمولی
  RS485 to TTL-معمولی
  RS485
  RS۴۸۵
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  USB to RS232
  USB to RS232
  USB به RS232
  USB به RS۲۳۲
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  USB to RS485
  USB to RS485
  USB TO RS485
  USB TO RS۴۸۵
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  USB to RS485 TVS Protection
  USB to RS485 TVS Protection
  USB to RS485
  USB to RS۴۸۵
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  USB to TTL-CH340
  USB to TTL-CH340
  USB to TTL
  USB to TTL
  ۴۴,۵۰۰ تومان
  USB to TTL-CP2102
  USB to TTL-CP2102
  CP2102
  CP۲۱۰۲
  ۹۲,۴۰۰ تومان
  USB to TTL-CP2102 black
  USB to TTL-CP2102 black
  USB to TTL-CP2102
  USB to TTL-CP۲۱۰۲
  ۹۰,۳۰۰ تومان
  USB to TTL-FT232 mini usb
  USB to TTL-FT232 mini usb
  USB to TTL-FT232
  USB to TTL-FT۲۳۲
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  USB to TTL-PL2303
  USB to TTL-PL2303
  PL2303
  PL۲۳۰۳
  ۴۱,۵۰۰ تومان
  USB to TTL-PL2303 کابلی بنفش
  USB to TTL-PL2303 کابلی بنفش
  PL2303S
  PL۲۳۰۳S
  ۱۷۳,۲۵۰ تومان
  USB to TTL-PL2303 کابلی مشکی
  USB to TTL-PL2303 کابلی مشکی
  USB to TTL-PL2303
  USB to TTL-PL۲۳۰۳
  ۶۶,۱۵۰ تومان
  دوطرفه USB to RS485 ZK-U485
  دوطرفه USB to RS485 ZK-U485
  ZK-U485
  ZK-U۴۸۵
  ۹۴,۵۰۰ تومان
  کابلی USB to RS232
  کابلی USB to RS232
  USB
  USB
  ۷۹,۸۰۰ تومان
  CAN to TTL-TJA1050
  CAN to TTL-TJA1050
  CAN to TTL
  CAN to TTL
  ناموجود
  RS232 to RS485-Hexin
  RS232 to RS485-Hexin
  TAB485
  TAB۴۸۵
  ناموجود
  USB to RS232/RS485
  USB to RS232/RS485
  USB to RS232
  USB to RS۲۳۲
  ناموجود
  USB to RS485/RS422-Dtech
  USB to RS485/RS422-Dtech
  USB to RS485
  USB to RS۴۸۵
  ناموجود
  USB to TTL-PL2303 کابلی آبی
  USB to TTL-PL2303 کابلی آبی
  USB to TTL-PL2303
  USB to TTL-PL۲۳۰۳
  ناموجود
   ماژول‌های مبدل پروتکل
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله