BYV27-200
  BYV27-200
  MUR880 دیود
  MUR880 دیود
  MUR880
  MUR۸۸۰
  پل دیود 35A.1000V 3510
  پل دیود 35A.1000V 3510
  پل دیود KBPC-5010
  پل دیود KBPC-5010
  پل دیود KBPC5010 1000V.50A
  پل دیود KBPC5010 1000V.50A
  پل دیود شانه ای4A.600V
  پل دیود شانه ای4A.600V
  پل دیود شانه‌ای 1000V.2A
  پل دیود شانه‌ای 1000V.2A
  پل دیود شانه‌ای 1KV.6A
  پل دیود شانه‌ای 1KV.6A
  پل دیود شانه‌ای 600V.10A
  پل دیود شانه‌ای 600V.10A
  پل دیود شانه‌ای 600V.4A
  پل دیود شانه‌ای 600V.4A
  پل دیود طرح آی سی
  پل دیود طرح آی سی
  پل دیود گرد 1/5A
  پل دیود گرد 1/5A
  خازن 22MF.160V ELEC CAP
  خازن 22MF.160V ELEC CAP
  دیود زنر
  دیود زنر
  دیود زنر 36V 1.2W
  دیود زنر 36V 1.2W
  دیود زنر 12V.1W
  دیود زنر 12V.1W
  دیود زنر 16V 1.2W
  دیود زنر 16V 1.2W
  دیود زنر 2/2V 1.4W
  دیود زنر 2/2V 1.4W
  دیود زنر 3/9V.1W
  دیود زنر 3/9V.1W
  دیود زنر 39V 2W
  دیود زنر 39V 2W
  دیود زنر DZ6/8V.SMD
  دیود زنر DZ6/8V.SMD
  دیود زنر Z5/1V 1W
  دیود زنر Z5/1V 1W
  دیود زنر ZENER 8/2V 1W
  دیود زنر ZENER 8/2V 1W
  دیود زنر ZENER 1/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 1/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1W
  دیود زنر ZENER 10V 1W
  دیود زنر ZENER 11V 1W
  دیود زنر ZENER 11V 1W
  دیود زنر ZENER 11V1.2W
  دیود زنر ZENER 11V1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1W
  دیود زنر ZENER 13V 1W
  دیود زنر ZENER 15V 1.2W
  دیود زنر ZENER 15V 1.2W
  دیود زنر ZENER 15V 1W
  دیود زنر ZENER 15V 1W
  دیود زنر ZENER 16V 1W
  دیود زنر ZENER 16V 1W
  دیود زنر ZENER 18V 1.2W
  دیود زنر ZENER 18V 1.2W
  دیود زنر ZENER 18V 1W
  دیود زنر ZENER 18V 1W
  دیود زنر ZENER 1N821
  دیود زنر ZENER 1N821
   دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله