CD4015BE ای سی
  CD4015BE ای سی
  4015G
  ۴۰۱۵G
  بزودی
  CD40175BCN ای سی
  CD40175BCN ای سی
  40175
  ۴۰۱۷۵
  بزودی
  CD4040 SMD ای سی
  CD4040 SMD ای سی
  4040SMD
  ۴۰۴۰SMD
  بزودی
  CD4049BE SMD ای سی
  CD4049BE SMD ای سی
  CD4049
  CD۴۰۴۹
  بزودی
   آی سی CD4052BE
  آی سی CD4052BE
  40106 smd ای سی
  40106 smd ای سی
  40106smd
  ۴۰۱۰۶smd
  CD4017 SMD آی سی
  CD4017 SMD آی سی
  4017SMD
  ۴۰۱۷SMD
  آی سی CD4518BE
  آی سی CD4518BE
  آی سی (سرامیکی) CD4023BF
  آی سی -سرامیکی- CD4023BF
  آی سی CD4000BE
  آی سی CD4000BE
  آی سی CD4001BE
  آی سی CD4001BE
  آی سی CD4002BE
  آی سی CD4002BE
  آی سی CD4007BE
  آی سی CD4007BE
  آی سی CD40102BE
  آی سی CD40102BE
  آی سی CD40103BE
  آی سی CD40103BE
  آی سی CD40106BE
  آی سی CD40106BE
  آی سی CD4010BE
  آی سی CD4010BE
  آی سی CD4011BE
  آی سی CD4011BE
  آی سی CD4013BE
  آی سی CD4013BE
  آی سی CD4014BE
  آی سی CD4014BE
  آی سی CD40161BE
  آی سی CD40161BE
  آی سی CD40162BE
  آی سی CD40162BE
  آی سی CD4016BE
  آی سی CD4016BE
  آی سی CD40174BE
  آی سی CD40174BE
  آی سی CD4017BE
  آی سی CD4017BE
  آی سی CD40181BE
  آی سی CD40181BE
  آی سی CD4018BE
  آی سی CD4018BE
  آی سی CD4019BE
  آی سی CD4019BE
  آی سی CD4020BE
  آی سی CD4020BE
  آی سی CD4021BE
  آی سی CD4021BE
  آی سی CD4022BE
  آی سی CD4022BE
  آی سی CD4023BE
  آی سی CD4023BE
  آی سی CD4024BE
  آی سی CD4024BE
  4024
  ۴۰۲۴
  آی سی CD4025BE
  آی سی CD4025BE
  آی سی CD4026BE
  آی سی CD4026BE
  آی سی CD4027BE
  آی سی CD4027BE
   cmos ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله