آی سی 74HC393D SMD
  آی سی 74HC393D SMD
  74293 اي سي
  74293 اي سي
  74HC123 SMD
  74HC123 SMD
  74HC125 SMD ای سی
  74HC125 SMD ای سی
  74125SMD
  ۷۴۱۲۵SMD
  74HC132 اي سي
  74HC132 اي سي
  74HC138D SMD اي سي
  74HC138D SMD اي سي
  74HC174 SMD ای سی
  74HC174 SMD ای سی
  74174SMD
  ۷۴۱۷۴SMD
  74HC251  SMD اي سي
  74HC251 SMD اي سي
  74HC259 اي سي
  74HC259 اي سي
  74HC32 SMD اي سي
  74HC32 SMD اي سي
  74HC4016N ای سی
  74HC4016N ای سی
  74HC4016
  ۷۴HC۴۰۱۶
  74HC4052 SMD ای سی
  74HC4052 SMD ای سی
  744052
  ۷۴۴۰۵۲
  74HC4053 ای سی
  74HC4053 ای سی
  744053
  ۷۴۴۰۵۳
  74HC595 TEX ای سی
  74HC595 TEX ای سی
  74HCT573 اي سي
  74HCT573 اي سي
  74LS07 ای سی
  74LS07 ای سی
  7407
  ۷۴۰۷
  SN74HC595 SMD ای سی
  SN74HC595 SMD ای سی
  SN74HCT14N اي سي
  SN74HCT14N اي سي
  SN74HCT245N اي سي
  SN74HCT245N اي سي
  SN75176P SMD ای سی
  SN75176P SMD ای سی
  SN75451P اي سي
  SN75451P اي سي
  آی سی ic-74hc85
  آی سی ic-74hc85
  آی سی (SGS (74HC573
  آی سی -SGS -74HC573
  آی سی (SGS(74HC595
  آی سی -SGS-74HC595
  آی سی 7403
  آی سی 7403
  آی سی 74105
  آی سی 74105
  آی سی 74109
  آی سی 74109
  آی سی 74121
  آی سی 74121
  آی سی 7415
  آی سی 7415
  آی سی 7416
  آی سی 7416
  آی سی 74180
  آی سی 74180
  آی سی 74181
  آی سی 74181
  آی سی 74298
  آی سی 74298
  آی سی 74AC175
  آی سی 74AC175
  آی سی 74ACT240
  آی سی 74ACT240
  آی سی 74AHC14DBR
  آی سی 74AHC14DBR
   TTL ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله