آی سی PN8136
  آی سی PN8136
  تماس بگیرید
   آی سی UAA2016P
  آی سی UAA2016P
  تماس بگیرید
   آی سی UC3854N
  آی سی UC3854N
  تماس بگیرید
  DH321 اي سي
  DH321 اي سي
  تماس بگیرید
  L7820CV آي سي
  L7820CV آي سي
  تماس بگیرید
  LM1117-1/8 SMD اي سي
  LM1117-1/8 SMD اي سي
  تماس بگیرید
  LM2576T-5 اي سي
  LM2576T-5 اي سي
  تماس بگیرید
  LM2596- 3/3V ای سی
  LM2596- 3/3V ای سی
  تماس بگیرید
  LM2596-12 SMD اي سي
  LM2596-12 SMD اي سي
  تماس بگیرید
  LM2596S-5/0 اي سي
  LM2596S-5/0 اي سي
  تماس بگیرید
  LM337T SOT 223 SMD ای سی
  LM337T SOT 223 SMD ای سی
  تماس بگیرید
  LM338 اي سي
  LM338 اي سي
  تماس بگیرید
  LTC4054ES5-SOT23-5 SMD اي سي
  LTC4054ES5-SOT23-5 SMD اي سي
  تماس بگیرید
  MC34063AD SMD اي سي
  MC34063AD SMD اي سي
  تماس بگیرید
  MC34063P1 اي سي
  MC34063P1 اي سي
  تماس بگیرید
  TL7702 اي سي
  TL7702 اي سي
  تماس بگیرید
  TLE4278J SMD REG 4/5V.55V LDO ای سی
  TLE4278J SMD REG 4/5V.55V LDO ای سی
  تماس بگیرید
  TNY266PN
  TNY266PN
  تماس بگیرید
  TNY277 اي سي
  TNY277 اي سي
  تماس بگیرید
  TOP223YN ای سی
  TOP223YN ای سی
  تماس بگیرید
  TOP245PN
  TOP245PN
  تماس بگیرید
  UC3842P SMD اي سي
  UC3842P SMD اي سي
  تماس بگیرید
  UC3843 آی سی
  UC3843 آی سی
  تماس بگیرید
  XL4005 DC.DC CONVERTOR اي سي
  XL4005 DC.DC CONVERTOR اي سي
  تماس بگیرید
  XL4015 REGOLATOR اي سي
  XL4015 REGOLATOR اي سي
  تماس بگیرید
  آی سی TL431ALP
  آی سی TL431ALP
  تماس بگیرید
  آی سی (2/5V (LM336DZ
  آی سی -2/5V -LM336DZ
  تماس بگیرید
  آی سی (2/5V (LM385DZ
  آی سی -2/5V -LM385DZ
  تماس بگیرید
  آی سی 5L0365
  آی سی 5L0365
  تماس بگیرید
  آی سی 5L0380
  آی سی 5L0380
  تماس بگیرید
  آی سی 5L0380
  آی سی 5L0380
  تماس بگیرید
  آی سی 8205
  آی سی 8205
  تماس بگیرید
  آی سی AD584JNZ
  آی سی AD584JNZ
  تماس بگیرید
  آی سی ADM1232AN
  آی سی ADM1232AN
  تماس بگیرید
  آی سی AMS1117 - 5/O
  آی سی AMS1117 - 5/O
  تماس بگیرید
  آی سی AMS1117-1/2
  آی سی AMS1117-1/2
  تماس بگیرید
   Power Management ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله