TNY276 ای سی
  TNY276 ای سی
  TNY276PN
  TNY۲۷۶PN
  بزودی
  UC2845A اي سي
  UC2845A اي سي
  UC2845A
  UC۲۸۴۵A
  بزودی
   آی سی PN8136
  آی سی PN8136
   آی سی UAA2016P
  آی سی UAA2016P
   آی سی UC3854N
  آی سی UC3854N
  4066BM96  SMD ای سی
  4066BM96 SMD ای سی
  40666
  ۴۰۶۶۶
  AD736 اي سي
  AD736 اي سي
  AD736
  AD۷۳۶
  ADM705AR
  ADM705AR
  ADM705AR
  ADM۷۰۵AR
  AMS1117- 2/5 آی سی
  AMS1117- 2/5 آی سی
  AMS
  AMS
  AMS1117- ADJ آی سی
  AMS1117- ADJ آی سی
  11177
  ۱۱۱۷۷
  DH321 اي سي
  DH321 اي سي
  FSDH321 اي سي
  FSDH321 اي سي
  FSDH321
  FSDH۳۲۱
  HT 7533-1 SMD آی سی
  HT 7533-1 SMD آی سی
  IICC
  IICC
  ICL7662 اي سي
  ICL7662 اي سي
  7662
  ۷۶۶۲
  KA7500 اي سي
  KA7500 اي سي
  KA7500
  KA۷۵۰۰
  L7812 آی سی عایق
  L7812 آی سی عایق
  7812CV
  ۷۸۱۲CV
  L7820CV آي سي
  L7820CV آي سي
  L78M05 D-PACK SMD ای سی
  L78M05 D-PACK SMD ای سی
  78055
  ۷۸۰۵۵
  L79L12 ای سی رگولاتور
  L79L12 ای سی رگولاتور
  D7912
  D۷۹۱۲
  LM1117-1/8 SMD اي سي
  LM1117-1/8 SMD اي سي
  LM2574N 5V ای سی
  LM2574N 5V ای سی
  2574
  ۲۵۷۴
  LM2576T-5 اي سي
  LM2576T-5 اي سي
  LM2577-ADJ ای سی
  LM2577-ADJ ای سی
  25772
  ۲۵۷۷۲
  LM2596- 3/3V ای سی
  LM2596- 3/3V ای سی
  LM2596-12 SMD اي سي
  LM2596-12 SMD اي سي
  LM2596S-5/0 اي سي
  LM2596S-5/0 اي سي
  LM2676 ADJ SMD ای سی
  LM2676 ADJ SMD ای سی
  LM2676SMD
  LM۲۶۷۶SMD
  LM2931ACDR2G SMD ای سی
  LM2931ACDR2G SMD ای سی
  2931
  ۲۹۳۱
  LM325 اي سي
  LM325 اي سي
  LM325
  LM۳۲۵
  LM337T SOT 223 SMD ای سی
  LM337T SOT 223 SMD ای سی
  LM338 اي سي
  LM338 اي سي
  LNK626PG ای سی
  LNK626PG ای سی
  LNK626
  LNK۶۲۶
  LTC4054ES5-SOT23-5 SMD اي سي
  LTC4054ES5-SOT23-5 SMD اي سي
  MAX1232 ای سی
  MAX1232 ای سی
  MAX1232
  MAX۱۲۳۲
  MC34063AD SMD اي سي
  MC34063AD SMD اي سي
  MC34063P1 اي سي
  MC34063P1 اي سي
   Power Management ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله