CNY74-4 آی سی
  CNY74-4 آی سی
  H11AA1 SMD اي سي
  H11AA1 SMD اي سي
  MCT6 اي سي
  MCT6 اي سي
  MOC3061 اي سي
  MOC3061 اي سي
  PC817 SMD اي سي
  PC817 SMD اي سي
  آی سی 4N25
  آی سی 4N25
  آی سی 4N26
  آی سی 4N26
  آی سی 6N137 OPTO
  آی سی 6N137 OPTO
  آی سی CNY17- 3
  آی سی CNY17- 3
  آی سی H11AA1.QTC
  آی سی H11AA1.QTC
  آی سی H11L1
  آی سی H11L1
  آی سی HCNW3120
  آی سی HCNW3120
  آی سی MOC3020
  آی سی MOC3020
  آی سی MOC3021
  آی سی MOC3021
  آی سی MOC3023
  آی سی MOC3023
  آی سی MOC3041
  آی سی MOC3041
  آی سی MOC3063
  آی سی MOC3063
  آی سی MOC3081
  آی سی MOC3081
  آی سی NEC2501-1
  آی سی NEC2501-1
  آی سی OPTO H21A1
  آی سی OPTO H21A1
  آی سی OPTOCOPLER 4N35
  آی سی OPTOCOPLER 4N35
  آی سی OPTOCOPLER GE3010
  آی سی OPTOCOPLER GE3010
  آی سی OPTOCUPLER 4N33
  آی سی OPTOCUPLER 4N33
  آی سی PC410L
  آی سی PC410L
  آی سی PS2701-1 SMD
  آی سی PS2701-1 SMD
  آی سی TLP504A
  آی سی TLP504A
  آی سی TLP521 SMD
  آی سی TLP521 SMD
   Optocoupler-Photocoupler ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله