82C250 SMD ای سی
  82C250 SMD ای سی
  82C250SMD
  ۸۲C۲۵۰SMD
  CH340 SMD اي سي
  CH340 SMD اي سي
  MAX222 SMD ای سی
  MAX222 SMD ای سی
  MAX222 SMD
  MAX۲۲۲ SMD
  MAX232 SMD اي سي باریك
  MAX232 SMD اي سي باریك
  MAX233 اي سي
  MAX233 اي سي
  MAX233
  MAX۲۳۳
  MAX487CPA اي سي
  MAX487CPA اي سي
  MAX488 اي سي
  MAX488 اي سي
  MAX488
  MAX۴۸۸
  MAX489 اي سي
  MAX489 اي سي
  MAX489
  MAX۴۸۹
  MC3486 اي سي
  MC3486 اي سي
  MC3487 اي سي
  MC3487 اي سي
  PCA82C250 SMD
  PCA82C250 SMD
  82C250
  ۸۲C۲۵۰
  PL2303TA اي سي
  PL2303TA اي سي
  SN75179 ای سی
  SN75179 ای سی
  75179
  ۷۵۱۷۹
  TJA1050T.N1 SMD ای سی
  TJA1050T.N1 SMD ای سی
  1050
  ۱۰۵۰
  XTR110 اي سي
  XTR110 اي سي
  XTR110
  XTR۱۱۰
  آی سی 82C55
  آی سی 82C55
  آی سی AD7306JN
  آی سی AD7306JN
  آی سی ADM485.SMD
  آی سی ADM485.SMD
  آی سی FT232-BL
  آی سی FT232-BL
  آی سی FT232-RL
  آی سی FT232-RL
  آی سی MAX232DR.SMD
  آی سی MAX232DR.SMD
  آی سی MAX232N
  آی سی MAX232N
  آی سی MAX3232CSE.SMD
  آی سی MAX3232CSE.SMD
  آی سی MC10124P
  آی سی MC10124P
  آی سی MCP2551.SMD
  آی سی MCP2551.SMD
  آی سی SE1059LMHL-NT
  آی سی SE1059LMHL-NT
  آی سی SE1059LMHL-NT
  آی سی SE1059LMHL-NT
  آی سی TCA785P PHASE CONTROL IC
  آی سی TCA785P PHASE CONTROL IC
   Interface
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله