L297 SMD ای سی
  L297 SMD ای سی
  L297
  L۲۹۷
  بزودی
  BA8206 اي سي
  BA8206 اي سي
  BA8206
  BA۸۲۰۶
  BD9285 ای سی
  BD9285 ای سی
  BD9285
  BD۹۲۸۵
  FAN7314 اي سي
  FAN7314 اي سي
  FAN7314
  FAN۷۳۱۴
  FD650S SMD ای سی
  FD650S SMD ای سی
  FD650SMD
  FD۶۵۰SMD
  HT1628 ای سی
  HT1628 ای سی
  IR2110 ای سی
  IR2110 ای سی
  IR2110
  IR۲۱۱۰
  IR2111  SMD ای سی
  IR2111 SMD ای سی
  2111S
  ۲۱۱۱S
  IR2111 ای سی
  IR2111 ای سی
  2111
  ۲۱۱۱
  IRS2092PBF ای سی
  IRS2092PBF ای سی
  IRS2092PBF
  IRS۲۰۹۲PBF
  PT4115 SMD اي سي
  PT4115 SMD اي سي
  STK621-022 اي سي
  STK621-022 اي سي
  STK
  STK
  TB6600HG ای سی
  TB6600HG ای سی
  TB6600
  TB۶۶۰۰
  TC4420CPA ای سی
  TC4420CPA ای سی
  TC4420CPA
  TC۴۴۲۰CPA
  TD62783AP ای سی
  TD62783AP ای سی
  TD62783AP
  TD۶۲۷۸۳AP
  آی سی ICL7217BIPI 4DIGIT
  آی سی ICL7217BIPI 4DIGIT
  آی سی PT6554 SMD
  آی سی PT6554 SMD
  آی سی SSD1963QL9
  آی سی SSD1963QL9
  آی سی UDN2981AT
  آی سی UDN2981AT
  آی سی WS2811.SMD
  آی سی WS2811.SMD
   Driver ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله