آی سی TDA7294
  آی سی TDA7294
  KA2284 ای سی
  KA2284 ای سی
  LM555L TIMER IC ای سی
  LM555L TIMER IC ای سی
  MT2800 ای سی
  MT2800 ای سی
  MT2800
  MT۲۸۰۰
  PT2313L اي سي
  PT2313L اي سي
  TA8210 ای سی
  TA8210 ای سی
  8210
  ۸۲۱۰
  TA8227 ای سی
  TA8227 ای سی
  TDA 2005 ای سی
  TDA 2005 ای سی
  2005
  ۲۰۰۵
  TDA1013 ای سی
  TDA1013 ای سی
  TDA1185 ای سی
  TDA1185 ای سی
  TDA1185
  TDA۱۱۸۵
  TDA3653 اي سي
  TDA3653 اي سي
  tda4605 ای سی
  tda4605 ای سی
  Tda4605
  Tda۴۶۰۵
  TDA78141 اي سي
  TDA78141 اي سي
  TDA8172 ای سی
  TDA8172 ای سی
  TDA8172
  TDA۸۱۷۲
  TDA8842 ای سی
  TDA8842 ای سی
  TDA8842
  TDA۸۸۴۲
  TEA2025 اي سي
  TEA2025 اي سي
  TPA3116 اي سي
  TPA3116 اي سي
  TPA3116
  TPA۳۱۱۶
  آی سی AP89042
  آی سی AP89042
  آی سی APR6016
  آی سی APR6016
  آی سی KA2411
  آی سی KA2411
  آی سی LM386.SMD
  آی سی LM386.SMD
  آی سی PT2258
  آی سی PT2258
  آی سی PT2388
  آی سی PT2388
  آی سی PT2389
  آی سی PT2389
  آی سی PT2395
  آی سی PT2395
  آی سی TDA 7388
  آی سی TDA 7388
  آی سی TDA1028
  آی سی TDA1028
  آی سی TDA1557Q
  آی سی TDA1557Q
  آی سی TDA2003
  آی سی TDA2003
  آی سی TDA2030
  آی سی TDA2030
  آی سی TDA2822L
  آی سی TDA2822L
  آی سی TDA7377
  آی سی TDA7377
  آی سی TDA7381
  آی سی TDA7381
  آی سی TEA1062
  آی سی TEA1062
  آی سی UM-66
  آی سی UM-66
   Audio ICs
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله