کریستال 4/000MHZ.SMD
  کریستال 4/000MHZ.SMD
  4/000
  ۴/۰۰۰
  كریستال 1/000 MHZ
  كریستال 1/000 MHZ
  کریستال 10/000MHZ
  کریستال 10/000MHZ
  کریستال 11/0592MHZ
  کریستال 11/0592MHZ
  کریستال 12/000MHZ
  کریستال 12/000MHZ
  کریستال 12/000MHZ SMD
  کریستال 12/000MHZ SMD
  کریستال 13/3008MHZ
  کریستال 13/3008MHZ
  کریستال 14/31818MHZ
  کریستال 14/31818MHZ
  کریستال 14/7456MHZ SMD
  کریستال 14/7456MHZ SMD
  کریستال 16/000MHZ
  کریستال 16/000MHZ
  کریستال 16/384MHZ
  کریستال 16/384MHZ
  کریستال 2/000MHZ
  کریستال 2/000MHZ
  کریستال 20/000MHZ
  کریستال 20/000MHZ
  کریستال 24/000MHZ
  کریستال 24/000MHZ
  کریستال 25/000MHZ
  کریستال 25/000MHZ
  کریستال 3/579545MHZ
  کریستال 3/579545MHZ
  کریستال 3/6864MHZ
  کریستال 3/6864MHZ
  کریستال 3/6864MHZ
  کریستال 3/6864MHZ
  کریستال 32/768MHZ
  کریستال 32/768MHZ
  کریستال 4/000MHZ
  کریستال 4/000MHZ
  کریستال 4/096MHZ
  کریستال 4/096MHZ
  کریستال 40/000MHZ
  کریستال 40/000MHZ
  کریستال 6/000MHZ
  کریستال 6/000MHZ
  کریستال 7/3728MHZ
  کریستال 7/3728MHZ
  کریستال 7/372MHZ
  کریستال 7/372MHZ
  کریستال 8/000MHZ
  کریستال 8/000MHZ
  کریستال 8/000MHZ SMD
  کریستال 8/000MHZ SMD
  کریستال 8/362MHZ
  کریستال 8/362MHZ
  کریستال F5306
  کریستال F5306
  کریستال اسیلاتور 14/3118MHZ
  کریستال اسیلاتور 14/3118MHZ
  کریستال اسیلاتور OSC 80/000MHZ
  کریستال اسیلاتور OSC 80/000MHZ
   کریستال
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله