3386 - 20k PR پتانسیومتر
  3386 - 20k PR پتانسیومتر
  470KOHM PR پتانسیومتر
  470KOHM PR پتانسیومتر
  500 OHM ولوم مولتی ترن
  500 OHM ولوم مولتی ترن
  67WR-202 مولتی ترن
  67WR-202 مولتی ترن
  GFP - 1K پتانسیومترایستاده قهوه ای
  GFP - 1K پتانسیومترایستاده قهوه ای
  PR 1K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 1K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 2K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 2K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 2K پتانسیومتر طوسی
  PR 2K پتانسیومتر طوسی
  پتانسومتر ایستاده POT 500 OHM
  پتانسومتر ایستاده POT 500 OHM
  پتانسیومتر 2/2KOHM
  پتانسیومتر 2/2KOHM
  پتانسیومتر 220KOHM
  پتانسیومتر 220KOHM
  پتانسیومتر 500KOHM
  پتانسیومتر 500KOHM
  پتانسیومتر ایستاده 10K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 10K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 1K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 1K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 22K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 22K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 50K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 50K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 5K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 5K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT100K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT100K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT20K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT20K OHM
   پتانسیومتر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله