ولوم دوبل VOL 100KOHM DUBLE
  ولوم دوبل VOL 100KOHM DUBLE
  V100K
  V۱۰۰K
  بزودی
  500 OHM ولوم معمولی
  500 OHM ولوم معمولی
  V500
  V۵۰۰
  VOL 1K DUBLE ولوم دوبل
  VOL 1K DUBLE ولوم دوبل
  V1KD
  V۱KD
  سر ولوم پلاستیکی
  سر ولوم پلاستیکی
  ولوم 5 KOHM معمولی
  ولوم 5 KOHM معمولی
  ولوم VOL 2 KOHM
  ولوم VOL 2 KOHM
  ولوم دوبل 10کیلواهم
  ولوم دوبل 10کیلواهم
  ولوم دوبل 20K
  ولوم دوبل 20K
  20K
  ۲۰K
  ولوم دوبل VOL 50K DUBLE
  ولوم دوبل VOL 50K DUBLE
  ولوم دوبل VOL 5KOHM
  ولوم دوبل VOL 5KOHM
  V5K
  V۵K
  ولوم شفت بلند 10K OHM
  ولوم شفت بلند 10K OHM
  ولوم معمولی 250K OHM
  ولوم معمولی 250K OHM
  ولوم معمولی 100HOHM
  ولوم معمولی 100HOHM
  ولوم معمولی 10KOHM
  ولوم معمولی 10KOHM
  ولوم معمولی 1KOHM
  ولوم معمولی 1KOHM
  ولوم معمولی 1M OHM
  ولوم معمولی 1M OHM
  ولوم معمولی 20K OHM
  ولوم معمولی 20K OHM
  ولوم معمولی 500K OHM
  ولوم معمولی 500K OHM
  ولوم معمولی 50K OHM
  ولوم معمولی 50K OHM
  کلید ولوم VOL 500K KEY B
  کلید ولوم VOL 500K KEY B
  V500K
  V۵۰۰K
   ولوم
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله