مولتی ترن (1 کیلواهم)3296W-102
  مولتی ترن -1 کیلواهم-3296W-102
  مولتی ترن (100اهم)3296W-101
  مولتی ترن -100اهم-3296W-101
  مولتی ترن 67WR200K
  مولتی ترن 67WR200K
  مولتی ترن MULTI V202 2KOHM
  مولتی ترن MULTI V202 2KOHM
  مولتی ترن ایستاده 100K OHM
  مولتی ترن ایستاده 100K OHM
  مولتی ترن ایستاده 10K OHM
  مولتی ترن ایستاده 10K OHM
  مولتی ترن ایستاده 1M OHM
  مولتی ترن ایستاده 1M OHM
  مولتی ترن ایستاده 200K OHM
  مولتی ترن ایستاده 200K OHM
  مولتی ترن ایستاده 20K OHM
  مولتی ترن ایستاده 20K OHM
  مولتی ترن ایستاده 5000OHM
  مولتی ترن ایستاده 5000OHM
  مولتی ترن ایستاده 500K OHM
  مولتی ترن ایستاده 500K OHM
  مولتی ترن ایستاده 50K OHM
  مولتی ترن ایستاده 50K OHM
  مولتی ترن ایستاده 5K OHM
  مولتی ترن ایستاده 5K OHM
  مولتی ترن پایه از زیر W3296 - 503
  مولتی ترن پایه از زیر W3296 - 503
  مولتی ترن خوابیده 1 مگا اهم
  مولتی ترن خوابیده 1 مگا اهم
  مولتی ترن خوابیده 50KOHM
  مولتی ترن خوابیده 50KOHM
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 10K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 10K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 1K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 1K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 2K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 2K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 500KOHM
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 500KOHM
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 500OHM
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 500OHM
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 5K
  مولتی ترن خوابیده 89PR - 5K
  ولوم مولتی ترن طوسی 500 OHM
  ولوم مولتی ترن طوسی 500 OHM
   مولتی‌ترن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله