مقاومت 1.4 وات|پروژه الکترونیک

مرتب سازی براساس
فقط نمایش کالاهای موجود
  product
  مقاومت 2.2اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 1.5اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 0اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 2اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 20 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 18 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 15 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 12 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 10 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 9.1 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 8.2 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 7.5 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 6.8 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 5.6 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 5.1 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 4.7 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 3.9 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 3.6 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 3.3 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  product
  مقاومت 3 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی