مقاومت  0اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 0اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  2.2 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 2.2 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  20اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 20اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  27 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 27 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  3.9اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 3.9اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  33 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 33 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  330 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 330 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  4.7 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 4.7 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  5.1 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 5.1 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  50 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 50 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  62 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 62 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت  620 Kاهم  0.25 Wبسته  10تایی
  مقاومت 620 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.2 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.2 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5 Mاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.5اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.8 Mاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.8 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.8Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 1.8Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10 Mاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10 Mاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 100 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 100 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 100اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 100اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 10اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 12 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 12 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 120 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 120 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 120اهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 120اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 12اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 12اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 130 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 130 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 130اهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 130اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 15 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 15 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 150 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 150 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 150اهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 150اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 15اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 15اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 18 Kاهم  0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 18 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 180 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 180 Kاهم 0.25 Wبسته 10تایی
   مقاومت 1.4 وات
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله