3386 - 20k PR پتانسیومتر
  3386 - 20k PR پتانسیومتر
  تماس بگیرید
  470KOHM PR پتانسیومتر
  470KOHM PR پتانسیومتر
  تماس بگیرید
  500 OHM ولوم مولتی ترن
  500 OHM ولوم مولتی ترن
  تماس بگیرید
  67WR-202 مولتی ترن
  67WR-202 مولتی ترن
  تماس بگیرید
  GFP - 1K پتانسیومترایستاده قهوه ای
  GFP - 1K پتانسیومترایستاده قهوه ای
  تماس بگیرید
  PR 1K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 1K BI پتانسیومتر طوسی
  تماس بگیرید
  PR 2K BI پتانسیومتر طوسی
  PR 2K BI پتانسیومتر طوسی
  تماس بگیرید
  PR 2K پتانسیومتر طوسی
  PR 2K پتانسیومتر طوسی
  تماس بگیرید
  SIP 2/2K. 5PIN مقاومت ردیفی
  SIP 2/2K. 5PIN مقاومت ردیفی
  تماس بگیرید
  SIP 4/7K . 6PIN مقاومت ردیفی
  SIP 4/7K . 6PIN مقاومت ردیفی
  تماس بگیرید
  پتانسومتر ایستاده POT 500 OHM
  پتانسومتر ایستاده POT 500 OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر 2/2KOHM
  پتانسیومتر 2/2KOHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر 220KOHM
  پتانسیومتر 220KOHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر 500KOHM
  پتانسیومتر 500KOHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده 10K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 10K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده 1K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 1K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده 22K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 22K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده 50K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 50K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده 5K OHM
  پتانسیومتر ایستاده 5K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده POT100K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT100K OHM
  تماس بگیرید
  پتانسیومتر ایستاده POT20K OHM
  پتانسیومتر ایستاده POT20K OHM
  تماس بگیرید
  سر ولوم پلاستیکی
  سر ولوم پلاستیکی
  تماس بگیرید
  مقاومت  1.2اهم SMD 1206بسته 50تایی
  مقاومت 1.2اهم SMD 1206بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  220اهم SMD 1206بسته 50تایی
  مقاومت 220اهم SMD 1206بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  0اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  مقاومت 0اهم 0.25 Wبسته 10تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  1.5اهم SMD 1206ب سته 50تایی
  مقاومت 1.5اهم SMD 1206ب سته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  100اهم SMD 0805بسته 50تایی
  مقاومت 100اهم SMD 0805بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  100اهم SMD 1206بسته 50تایی
  مقاومت 100اهم SMD 1206بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  10اهم  SMD 1206بسته 50تایی
  مقاومت 10اهم SMD 1206بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  10اهم SMD 0805بسته 50تایی
  مقاومت 10اهم SMD 0805بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  120اهم  SMD 0805بسته 50تایی
  مقاومت 120اهم SMD 0805بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  120اهم  SMD 1206ب سته 50تایی
  مقاومت 120اهم SMD 1206ب سته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  12اهم SMD 0805بسته 50تایی
  مقاومت 12اهم SMD 0805بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  12اهم SMD 1206ب سته 50تایی
  مقاومت 12اهم SMD 1206ب سته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  150اهم SMD 0805بسته 50تایی
  مقاومت 150اهم SMD 0805بسته 50تایی
  تماس بگیرید
  مقاومت  150اهم SMD 1206بسته 50تایی
  مقاومت 150اهم SMD 1206بسته 50تایی
  تماس بگیرید
   مقاومت‌
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله