ماسفت IRF6N60
  ماسفت IRF6N60
  6N60
  ۶N۶۰
  40NS15 پاور ماسفت N-CHAN)40A.150V)
  40NS15 پاور ماسفت N-CHAN-40A.150V-
  IR36N06 ماسفت
  IR36N06 ماسفت
  36N06
  ۳۶N۰۶
  IR50N06P ماسفت
  IR50N06P ماسفت
  IRF520 ماسفت
  IRF520 ماسفت
  520
  ۵۲۰
  IRFP350 ماسفت
  IRFP350 ماسفت
  350
  ۳۵۰
  IXYS26N50 POWER MOSFET
  IXYS26N50 POWER MOSFET
  POWER MOSFET RFM4N35
  POWER MOSFET RFM4N35
  RC11N65C3 ماسفت
  RC11N65C3 ماسفت
  پاور ماسفت FKV550N
  پاور ماسفت FKV550N
  FKV550
  FKV۵۵۰
  پاور ماسفت IRF240
  پاور ماسفت IRF240
  پاور ماسفت IRF4905
  پاور ماسفت IRF4905
  پاور ماسفت IRF540S D2PACK 100V.28A
  پاور ماسفت IRF540S D2PACK 100V.28A
  پاور ماسفت IRFP9240
  پاور ماسفت IRFP9240
  پاور ماسفت RFK35N10
  پاور ماسفت RFK35N10
  پاور ماسفت STP60NF06
  پاور ماسفت STP60NF06
  6006
  ۶۰۰۶
  پاور ماسفت STP80NF10
  پاور ماسفت STP80NF10
  8010
  ۸۰۱۰
  ماسفت 2N60
  ماسفت 2N60
  ماسفت 2N6756 N-CHAN
  ماسفت 2N6756 N-CHAN
  ماسفت 2N6758  N-CHAN
  ماسفت 2N6758 N-CHAN
  ماسفت 2N6759 N-CHAN
  ماسفت 2N6759 N-CHAN
  ماسفت 2N6764  N-FET
  ماسفت 2N6764 N-FET
  ماسفت 2SK3878
  ماسفت 2SK3878
  3878
  ۳۸۷۸
  ماسفت 2SK794
  ماسفت 2SK794
  ماسفت BUP314
  ماسفت BUP314
  ماسفت FDN360P
  ماسفت FDN360P
  ماسفت FP3055
  ماسفت FP3055
  ماسفت FQP4N80
  ماسفت FQP4N80
  ماسفت IRF1404 N-CHAN 162A 200W
  ماسفت IRF1404 N-CHAN 162A 200W
  ماسفت IRF210
  ماسفت IRF210
  ماسفت IRF240
  ماسفت IRF240
  ماسفت IRF3205
  ماسفت IRF3205
  ماسفت IRF40N60
  ماسفت IRF40N60
  40N60
  ۴۰N۶۰
  ماسفت IRF510
  ماسفت IRF510
  ماسفت IRF530
  ماسفت IRF530
  ماسفت IRF540
  ماسفت IRF540
   ماسفت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله