فیوز
فیوز
جای فیوز
جای فیوز
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  250V-1.5A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-1.5A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 1.5Amper
  fuse ۱.۵Amper
  250V-100ma فیوز شیشه ای کوچک
  250V-100ma فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 100ma
  fuse ۱۰۰ma
  250V-10A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-10A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 10Amper
  fuse ۱۰Amper
  250V-10A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-10A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 10Amper
  fuse ۱۰Amper
  250V-15A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-15A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 15Amper
  fuse ۱۵Amper
  250V-15A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-15A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 15Amper
  fuse ۱۵Amper
  250V-1A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-1A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 1Amper
  fuse ۱Amper
  250V-2.5A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-2.5A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 2.5Amper
  fuse ۲.۵Amper
  250V-200ma فیوز کوچیک شیشه ای
  250V-200ma فیوز کوچیک شیشه ای
  fuse 200ma
  fuse ۲۰۰ma
  250V-20A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-20A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 20Amper
  fuse ۲۰Amper
  250V-20A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-20A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 20Amper
  fuse ۲۰Amper
  250V-25A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-25A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 25Amper
  fuse ۲۵Amper
  250V-2A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-2A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 2Amper
  fuse ۲Amper
  250V-2A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-2A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 2Amper
  fuse ۲Amper
  250V-300ma فیوز شیشه ای کوچک
  250V-300ma فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 300ma
  fuse ۳۰۰ma
  250V-3A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-3A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 3Amper
  fuse ۳Amper
  250V-400ma فیوز شیشه ای کوچک
  250V-400ma فیوز شیشه ای کوچک
  fuse400ma
  fuse۴۰۰ma
  250V-4A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-4A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 4Amper
  fuse ۴Amper
  250V-500ma فیوز شیشه ای کوچک
  250V-500ma فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 500ma
  fuse ۵۰۰ma
  250V-5A فیوز شیشه ای بزرگ
  250V-5A فیوز شیشه ای بزرگ
  fuse 5Amper
  fuse ۵Amper
  250V-5A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-5A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 5Amper
  fuse ۵Amper
  250V-6A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-6A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 6Amper
  fuse ۶Amper
  250V-7A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-7A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 7Amper
  fuse ۷Amper
  250V-800ma فیوز شیشه ای کوچک
  250V-800ma فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 800ma
  fuse ۸۰۰ma
  250V-8A فیوز شیشه ای کوچک
  250V-8A فیوز شیشه ای کوچک
  fuse 8Amper
  fuse ۸Amper
  SMD فیوز
  SMD فیوز
  FUSE
  FUSE
  جافیوزی بدون درب تایوانی
  جافیوزی بدون درب تایوانی
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی بین راهی
  جافیوزی بین راهی
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی پنلی بزرگ
  جافیوزی پنلی بزرگ
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی پیچی پنلی کوچک
  جافیوزی پیچی پنلی کوچک
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی درب دار تایوانی
  جافیوزی درب دار تایوانی
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی درب دار ترک
  جافیوزی درب دار ترک
  Fuse Holder
  Fuse Holder
  جافیوزی سوزنی روبردی
  جافیوزی سوزنی روبردی
  Fuse Holder
  Fuse Holder
   فیوز و جای فیوز
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله