سرسوکت خط 6 پین RJ11 6 PIN
  سرسوکت خط 6 پین RJ11 6 PIN
  سوکت 14 پین نظامی
  سوکت 14 پین نظامی
  سوکت 16 پین معمولی
  سوکت 16 پین معمولی
  سوکت 16 پین نظامی
  سوکت 16 پین نظامی
  سوکت 18 پین نظامی
  سوکت 18 پین نظامی
  سوکت 20 پین معمولی
  سوکت 20 پین معمولی
  سوکت 24 پین پهن معمولی
  سوکت 24 پین پهن معمولی
  سوکت 40 پین نظامی
  سوکت 40 پین نظامی
  سوکت 6 پین معمولی
  سوکت 6 پین معمولی
  سوکت 8 پین معمولی
  سوکت 8 پین معمولی
  سوکت آی سی 14 پین معمولی
  سوکت آی سی 14 پین معمولی
  سوکت آی سی 18 پین معمولی
  سوکت آی سی 18 پین معمولی
  سوکت آی سی 28 پین پهن معمولی
  سوکت آی سی 28 پین پهن معمولی
  سوکت آی سی 28 پین معمولی
  سوکت آی سی 28 پین معمولی
  سوکت آی سی 40 پین معمولی
  سوکت آی سی 40 پین معمولی
  سوکت تلفنی بدنه فلزی
  سوکت تلفنی بدنه فلزی
  سوکت تلفنی نری 4 پین سر کابلی
  سوکت تلفنی نری 4 پین سر کابلی
  سوکت رله 8 پین
  سوکت رله 8 پین
  سوکت صدا
  سوکت صدا
  سوکت مادگی تلفن
  سوکت مادگی تلفن
  سوکت نظامی 20 پین
  سوکت نظامی 20 پین
  سوکت نظامی 28 پین
  سوکت نظامی 28 پین
  سوکت نظامی 8 پین
  سوکت نظامی 8 پین
   سوکت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله