خازن 22MF.160V ELEC CAP
  خازن 22MF.160V ELEC CAP
  دیود زنر
  دیود زنر
  دیود زنر 36V 1.2W
  دیود زنر 36V 1.2W
  دیود زنر 12V.1W
  دیود زنر 12V.1W
  دیود زنر 16V 1.2W
  دیود زنر 16V 1.2W
  دیود زنر 2/2V 1.4W
  دیود زنر 2/2V 1.4W
  دیود زنر 3/9V.1W
  دیود زنر 3/9V.1W
  دیود زنر 39V 2W
  دیود زنر 39V 2W
  دیود زنر DZ6/8V.SMD
  دیود زنر DZ6/8V.SMD
  دیود زنر Z5/1V 1W
  دیود زنر Z5/1V 1W
  دیود زنر ZENER 8/2V 1W
  دیود زنر ZENER 8/2V 1W
  دیود زنر ZENER 1/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 1/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1.2W
  دیود زنر ZENER 10V 1W
  دیود زنر ZENER 10V 1W
  دیود زنر ZENER 11V 1W
  دیود زنر ZENER 11V 1W
  دیود زنر ZENER 11V1.2W
  دیود زنر ZENER 11V1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1.2W
  دیود زنر ZENER 13V 1W
  دیود زنر ZENER 13V 1W
  دیود زنر ZENER 15V 1.2W
  دیود زنر ZENER 15V 1.2W
  دیود زنر ZENER 15V 1W
  دیود زنر ZENER 15V 1W
  دیود زنر ZENER 16V 1W
  دیود زنر ZENER 16V 1W
  دیود زنر ZENER 18V 1.2W
  دیود زنر ZENER 18V 1.2W
  دیود زنر ZENER 18V 1W
  دیود زنر ZENER 18V 1W
  دیود زنر ZENER 1N821
  دیود زنر ZENER 1N821
  دیود زنر ZENER 2/4V 1.2W
  دیود زنر ZENER 2/4V 1.2W
  دیود زنر ZENER 2/7V 1.2W
  دیود زنر ZENER 2/7V 1.2W
  دیود زنر ZENER 20V 1.2W
  دیود زنر ZENER 20V 1.2W
  دیود زنر ZENER 22V 1.2W
  دیود زنر ZENER 22V 1.2W
  دیود زنر ZENER 24V 1.2W
  دیود زنر ZENER 24V 1.2W
  دیود زنر ZENER 24V 1W
  دیود زنر ZENER 24V 1W
  دیود زنر ZENER 27V 1.2W
  دیود زنر ZENER 27V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3/3V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3/3V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3/6V 1.2W
  دیود زنر ZENER 30V 1.2W
  دیود زنر ZENER 30V 1.2W
  دیود زنر ZENER 39V 1.2W
  دیود زنر ZENER 39V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3V 1.2W
  دیود زنر ZENER 3V 1.2W
   دیود زنر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله