0.1uF/50V خازن الکترولیتی
  0.1uF/50V خازن الکترولیتی
  /1MF
  /۱MF
  0.22uF/50V خازن الکترولیتی
  0.22uF/50V خازن الکترولیتی
  /22M
  /۲۲M
  0.47uF/50V خازن الکترولیتی
  0.47uF/50V خازن الکترولیتی
  /47M
  /۴۷M
  1.3uF-400V خازن پلی استر
  1.3uF-400V خازن پلی استر
  544854
  ۵۴۴۸۵۴
  1.5nF خازن مولتی لایر
  1.5nF خازن مولتی لایر
  354731
  ۳۵۴۷۳۱
  1.5nF/50V خازن عدسی
  1.5nF/50V خازن عدسی
  1/5N
  ۱/۵N
  1.5nF-100V خازن پلی استر
  1.5nF-100V خازن پلی استر
  1/5NC
  ۱/۵NC
  1.5uF/16V خازن تانتال
  1.5uF/16V خازن تانتال
  52458
  ۵۲۴۵۸
  1000M . 16V SOLID خازن
  1000M . 16V SOLID خازن
  CAPP
  CAPP
  1000uF/10V خازن الکترولیتی
  1000uF/10V خازن الکترولیتی
  1000M
  ۱۰۰۰M
  1000uF/16V خازن الکترولیتی
  1000uF/16V خازن الکترولیتی
  645641000M
  ۶۴۵۶۴۱۰۰۰M
  1000uF/25V خازن الکترولیتی
  1000uF/25V خازن الکترولیتی
  1000MM
  ۱۰۰۰MM
  1000uF/35V خازن الکترولیتی
  1000uF/35V خازن الکترولیتی
  1000MS
  ۱۰۰۰MS
  1000uF/50V خازن الکترولیتی
  1000uF/50V خازن الکترولیتی
  1000ML
  ۱۰۰۰ML
  1000uF/6.3V خازن الکترولیتی
  1000uF/6.3V خازن الکترولیتی
  11000M
  ۱۱۰۰۰M
  100nF SMD 0805 خازن
  100nF SMD 0805 خازن
  100N
  ۱۰۰N
  100nF SMD 1206 خازن
  100nF SMD 1206 خازن
  100N
  ۱۰۰N
  100nF/100V MKT خازن
  100nF/100V MKT خازن
  100ND
  ۱۰۰ND
  100nF/100V خازن مولتی لایر
  100nF/100V خازن مولتی لایر
  54100N
  ۵۴۱۰۰N
  100nF/275V MKT خازن
  100nF/275V MKT خازن
  100N
  ۱۰۰N
  100nF/50V خازن عدسی
  100nF/50V خازن عدسی
  6564100N
  ۶۵۶۴۱۰۰N
  100nF-100V خازن پلی استر
  100nF-100V خازن پلی استر
  100NS
  ۱۰۰NS
  100nF-1600V خازن پلی استر
  100nF-1600V خازن پلی استر
  100N
  ۱۰۰N
  100nF-400V خازن پلی استر
  100nF-400V خازن پلی استر
  C100N
  C۱۰۰N
  100nF-450V خازن پلی استر
  100nF-450V خازن پلی استر
  64564647
  ۶۴۵۶۴۶۴۷
  100pF SMD 0805 خازن
  100pF SMD 0805 خازن
  100P
  ۱۰۰P
  100pF SMD 1206 خازن
  100pF SMD 1206 خازن
  119098
  ۱۱۹۰۹۸
  100pF/50V خازن عدسی
  100pF/50V خازن عدسی
  65100P
  ۶۵۱۰۰P
  100pF/50V خازن مولتی لایر
  100pF/50V خازن مولتی لایر
  5647100P
  ۵۶۴۷۱۰۰P
  100uF/16V خازن الکترولیتی
  100uF/16V خازن الکترولیتی
  MM100MM
  MM۱۰۰MM
  100uF/16V خازن تانتال
  100uF/16V خازن تانتال
  100MTAN
  ۱۰۰MTAN
  100uF/250V خازن الکترولیتی
  100uF/250V خازن الکترولیتی
  100M
  ۱۰۰M
  100uF/25V خازن الکترولیتی
  100uF/25V خازن الکترولیتی
  100MM
  ۱۰۰MM
  100uF/25V خازن تانتال
  100uF/25V خازن تانتال
  765430D
  ۷۶۵۴۳۰D
  100uF/35V خازن الکترولیتی
  100uF/35V خازن الکترولیتی
  M100M
  M۱۰۰M
  100uF/450V خازن الکترولیتی
  100uF/450V خازن الکترولیتی
  100M450
  ۱۰۰M۴۵۰
   خازن‌
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله