1.3uF-400V خازن پلی استر
  1.3uF-400V خازن پلی استر
  544854
  ۵۴۴۸۵۴
  1.5nF-100V خازن پلی استر
  1.5nF-100V خازن پلی استر
  1/5NC
  ۱/۵NC
  100nF-100V خازن پلی استر
  100nF-100V خازن پلی استر
  100NS
  ۱۰۰NS
  100nF-1600V خازن پلی استر
  100nF-1600V خازن پلی استر
  100N
  ۱۰۰N
  100nF-400V خازن پلی استر
  100nF-400V خازن پلی استر
  C100N
  C۱۰۰N
  100nF-450V خازن پلی استر
  100nF-450V خازن پلی استر
  64564647
  ۶۴۵۶۴۶۴۷
  10nF-100V خازن پلی استر
  10nF-100V خازن پلی استر
  10NFDD
  ۱۰NFDD
  150nF-100V خازن پلی استر
  150nF-100V خازن پلی استر
  150N
  ۱۵۰N
  150nF-400V خازن پلی استر
  150nF-400V خازن پلی استر
  465464
  ۴۶۵۴۶۴
  15nF-100V خازن پلی استر
  15nF-100V خازن پلی استر
  1115N
  ۱۱۱۵N
  1nF-100V خازن پلی استر
  1nF-100V خازن پلی استر
  6541N
  ۶۵۴۱N
  1uF-100V خازن پلی استر
  1uF-100V خازن پلی استر
  4566546546
  ۴۵۶۶۵۴۶۵۴۶
  1uF-250V خازن پلی استر
  1uF-250V خازن پلی استر
  11MFF
  ۱۱MFF
  1uF-400V خازن پلی استر
  1uF-400V خازن پلی استر
  D1M
  D۱M
  2.2nF-100V خازن پلی استر
  2.2nF-100V خازن پلی استر
  2/2NFF
  ۲/۲NFF
  2.2uF-400V خازن پلی استر
  2.2uF-400V خازن پلی استر
  2/2M
  ۲/۲M
  200nF-1600V خازن پلی استر
  200nF-1600V خازن پلی استر
  35413
  ۳۵۴۱۳
  220nF-100V خازن پلی استر
  220nF-100V خازن پلی استر
  155
  ۱۵۵
  220nF-400V خازن پلی استر
  220nF-400V خازن پلی استر
  220N
  ۲۲۰N
  22nF-100V خازن پلی استر
  22nF-100V خازن پلی استر
  22NSS
  ۲۲NSS
  3.3nF-100V خازن پلی استر
  3.3nF-100V خازن پلی استر
  3/3NNN
  ۳/۳NNN
  3.3nF-1200V خازن پلی استر
  3.3nF-1200V خازن پلی استر
  3/3N
  ۳/۳N
  330nF-100V خازن پلی استر
  330nF-100V خازن پلی استر
  330NF
  ۳۳۰NF
  33nF-100V خازن پلی استر
  33nF-100V خازن پلی استر
  5643
  ۵۶۴۳
  33nF-400V خازن پلی استر
  33nF-400V خازن پلی استر
  33N400V
  ۳۳N۴۰۰V
  39nF-100V خازن پلی استر
  39nF-100V خازن پلی استر
  39N
  ۳۹N
  4.7nF-100V خازن پلی استر
  4.7nF-100V خازن پلی استر
  4/7NB
  ۴/۷NB
  4.7uF-400V خازن پلی استر
  4.7uF-400V خازن پلی استر
  4/7M
  ۴/۷M
  470nF-100V خازن پلی استر
  470nF-100V خازن پلی استر
  470N,
  ۴۷۰N,
  470nF-400V خازن پلی استر
  470nF-400V خازن پلی استر
  646470N
  ۶۴۶۴۷۰N
  470pF-2000V خازن پلی استر
  470pF-2000V خازن پلی استر
  470PA
  ۴۷۰PA
  47nF-100V خازن پلی استر
  47nF-100V خازن پلی استر
  454547N
  ۴۵۴۵۴۷N
  47nF-200V خازن پلی استر
  47nF-200V خازن پلی استر
  56475647
  ۵۶۴۷۵۶۴۷
  520nF-400V خازن پلی استر
  520nF-400V خازن پلی استر
  64979
  ۶۴۹۷۹
  560nF-1000V خازن پلی استر
  560nF-1000V خازن پلی استر
  64647
  ۶۴۶۴۷
  560nF-100V خازن پلی استر
  560nF-100V خازن پلی استر
  560N
  ۵۶۰N
   خازن‌های پلی‌استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله