خازن 1/5NF.100V POL CAP
  خازن 1/5NF.100V POL CAP
  خازن 100N.100V POL CAP
  خازن 100N.100V POL CAP
  خازن 100N.1600V POL CAP
  خازن 100N.1600V POL CAP
  خازن 100NF.250V
  خازن 100NF.250V
  خازن 10NF.100V POL CAP
  خازن 10NF.100V POL CAP
  خازن 10NF.400V POL CAP
  خازن 10NF.400V POL CAP
  خازن 150NF.100V POL CAP
  خازن 150NF.100V POL CAP
  خازن 150NF.630V POL CAP
  خازن 150NF.630V POL CAP
  خازن 180PF.100V POL CAP
  خازن 180PF.100V POL CAP
  خازن 1MF.400V POL CAP
  خازن 1MF.400V POL CAP
  خازن 1NF.100V POL CAP
  خازن 1NF.100V POL CAP
  خازن 2/2MF.400V POL CAP
  خازن 2/2MF.400V POL CAP
  خازن 220N.630V POL CAP
  خازن 220N.630V POL CAP
  خازن 220NF.100V MKT
  خازن 220NF.100V MKT
  خازن 220NF.63V POL CAP
  خازن 220NF.63V POL CAP
  خازن 220PF.500V POL CAP
  خازن 220PF.500V POL CAP
  خازن 22NF.100V POL CAP
  خازن 22NF.100V POL CAP
  خازن 3/3MF.400V POL CAP
  خازن 3/3MF.400V POL CAP
  خازن 330NF.100V POL CAP
  خازن 330NF.100V POL CAP
  خازن 39NF.100V POL CAP
  خازن 39NF.100V POL CAP
  خازن 4/7MF.400V POL CAP
  خازن 4/7MF.400V POL CAP
  خازن 4/7NF.1600V POL CAP
  خازن 4/7NF.1600V POL CAP
  خازن 470MF.50V ELEC CAP
  خازن 470MF.50V ELEC CAP
  خازن 470NF.100V POL CAP
  خازن 470NF.100V POL CAP
  خازن 470NF.400V POL CAP
  خازن 470NF.400V POL CAP
  خازن 470NF.630V POL CAP
  خازن 470NF.630V POL CAP
  خازن 470PF.2KV POL CAP
  خازن 470PF.2KV POL CAP
  خازن 47N.400V
  خازن 47N.400V
  خازن 47NF.100V POL CAP
  خازن 47NF.100V POL CAP
  خازن 47NF.1600V
  خازن 47NF.1600V
  خازن 50NF.100V POL CAP
  خازن 50NF.100V POL CAP
  خازن 560NF.100V POL CAP
  خازن 560NF.100V POL CAP
  خازن 56NF.100V POL CAP
  خازن 56NF.100V POL CAP
  خازن 6/8NF.100V POL CAP
  خازن 6/8NF.100V POL CAP
  خازن 680NF.100V POL CAP
  خازن 680NF.100V POL CAP
  خازن 680NF.400V POL CAP
  خازن 680NF.400V POL CAP
   خازن‌های پلی‌استر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله