خازن 100PF.50V MULTILYER
  خازن 100PF.50V MULTILYER
  خازن 150PF.50V MULTILYER
  خازن 150PF.50V MULTILYER
  خازن 2/2NF.100V MULTILYER
  خازن 2/2NF.100V MULTILYER
  خازن 22P.50V MULTILYER
  خازن 22P.50V MULTILYER
  خازن 270PF.50V MULTILYER
  خازن 270PF.50V MULTILYER
  خازن 330PF.50V MULTILYER
  خازن 330PF.50V MULTILYER
  خازن 33NF.50V MULTILYER
  خازن 33NF.50V MULTILYER
  خازن 33P.50V MULTILYER
  خازن 33P.50V MULTILYER
  خازن 47P.50V MULTILYER
  خازن 47P.50V MULTILYER
  خازن 680PF.50V MULTILYER
  خازن 680PF.50V MULTILYER
  خازن 68NF.50V MULTILYER
  خازن 68NF.50V MULTILYER
  خازن 820PF.100V MULTILYER
  خازن 820PF.100V MULTILYER
  خازن مولتی لایر 220PF.50V
  خازن مولتی لایر 220PF.50V
  خازن مولتی لایر 22NF.100V
  خازن مولتی لایر 22NF.100V
  خازن مولتی لایر 470PF.50V
  خازن مولتی لایر 470PF.50V
  خازن مولتی لایر100N.100V
  خازن مولتی لایر100N.100V
  خازن مولتی لایر10PF.100V
  خازن مولتی لایر10PF.100V
  خازن مولتی لایر1MF.100V
  خازن مولتی لایر1MF.100V
  خازن مولتی لایر1NF.50V
  خازن مولتی لایر1NF.50V
  خازن نظامی 1M.100V MULTILAYER
  خازن نظامی 1M.100V MULTILAYER
   خازن‌های مولتی لایر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله