1.5nF/50V خازن عدسی
  1.5nF/50V خازن عدسی
  1/5N
  ۱/۵N
  100nF/50V خازن عدسی
  100nF/50V خازن عدسی
  6564100N
  ۶۵۶۴۱۰۰N
  100pF/50V خازن عدسی
  100pF/50V خازن عدسی
  65100P
  ۶۵۱۰۰P
  10nF/50V خازن عدسی
  10nF/50V خازن عدسی
  65610N
  ۶۵۶۱۰N
  10pF/50V خازن عدسی
  10pF/50V خازن عدسی
  5510P
  ۵۵۱۰P
  120pF/50V خازن عدسی
  120pF/50V خازن عدسی
  120P
  ۱۲۰P
  12pF/50V خازن عدسی
  12pF/50V خازن عدسی
  12P
  ۱۲P
  150pF/50V خازن عدسی
  150pF/50V خازن عدسی
  150P
  ۱۵۰P
  15nF/50V خازن عدسی
  15nF/50V خازن عدسی
  15N
  ۱۵N
  15pF/50V خازن عدسی
  15pF/50V خازن عدسی
  15P
  ۱۵P
  180pF/50V خازن عدسی
  180pF/50V خازن عدسی
  180P
  ۱۸۰P
  18pF/50V خازن عدسی
  18pF/50V خازن عدسی
  55518P
  ۵۵۵۱۸P
  1nF/50V خازن عدسی
  1nF/50V خازن عدسی
  5551NF
  ۵۵۵۱NF
  2.2nF/50V خازن عدسی
  2.2nF/50V خازن عدسی
  2/2N
  ۲/۲N
  20nF/50V خازن عدسی
  20nF/50V خازن عدسی
  20NF
  ۲۰NF
  20pF/50V خازن عدسی
  20pF/50V خازن عدسی
  5520P
  ۵۵۲۰P
  220nF/50V خازن عدسی
  220nF/50V خازن عدسی
  220N
  ۲۲۰N
  220pF/50V خازن عدسی
  220pF/50V خازن عدسی
  220P
  ۲۲۰P
  22nF/50V خازن عدسی
  22nF/50V خازن عدسی
  22N
  ۲۲N
  22pF/50V خازن عدسی
  22pF/50V خازن عدسی
  122P
  ۱۲۲P
  27pF/50V خازن عدسی
  27pF/50V خازن عدسی
  6567427P
  ۶۵۶۷۴۲۷P
  3.3nF/50V خازن عدسی
  3.3nF/50V خازن عدسی
  3/3NF
  ۳/۳NF
  30nF/50V خازن عدسی
  30nF/50V خازن عدسی
  30N
  ۳۰N
  30pF/50V خازن عدسی
  30pF/50V خازن عدسی
  30P
  ۳۰P
  330pF/50V خازن عدسی
  330pF/50V خازن عدسی
  330P
  ۳۳۰P
  33nF/50V خازن عدسی
  33nF/50V خازن عدسی
  33N
  ۳۳N
  33pF/50V خازن عدسی
  33pF/50V خازن عدسی
  33P
  ۳۳P
  4.7nF/50V خازن عدسی
  4.7nF/50V خازن عدسی
  4/7NF
  ۴/۷NF
  4.7pF/50V خازن عدسی
  4.7pF/50V خازن عدسی
  4/7P
  ۴/۷P
  470nF/50V خازن عدسی
  470nF/50V خازن عدسی
  470NF
  ۴۷۰NF
  470pF/50V خازن عدسی
  470pF/50V خازن عدسی
  52470P
  ۵۲۴۷۰P
  47nF/50V خازن عدسی
  47nF/50V خازن عدسی
  47N
  ۴۷N
  47pF/50V خازن عدسی
  47pF/50V خازن عدسی
  67474
  ۶۷۴۷۴
  560pF/50V خازن عدسی
  560pF/50V خازن عدسی
  560P
  ۵۶۰P
  56nF/50V خازن عدسی
  56nF/50V خازن عدسی
  56N
  ۵۶N
  56pF/50V خازن عدسی
  56pF/50V خازن عدسی
  56P
  ۵۶P
   خازن‌های عدسی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله