1.5uF/16V خازن تانتال
  1.5uF/16V خازن تانتال
  52458
  ۵۲۴۵۸
  100uF/16V خازن تانتال
  100uF/16V خازن تانتال
  100MTAN
  ۱۰۰MTAN
  100uF/25V خازن تانتال
  100uF/25V خازن تانتال
  765430D
  ۷۶۵۴۳۰D
  10uF/25V خازن تانتال
  10uF/25V خازن تانتال
  10MTAN
  ۱۰MTAN
  150uF/3V خازن تانتال
  150uF/3V خازن تانتال
  119030
  ۱۱۹۰۳۰
  15uF/3V خازن تانتال
  15uF/3V خازن تانتال
  663321
  ۶۶۳۳۲۱
  1uF/35V خازن تانتال
  1uF/35V خازن تانتال
  1MTAN
  ۱MTAN
  22uF/16V خازن تانتال
  22uF/16V خازن تانتال
  3546346
  ۳۵۴۶۳۴۶
  22uF/25V خازن تانتال
  22uF/25V خازن تانتال
  22MTAN
  ۲۲MTAN
  22uF/35V خازن تانتال
  22uF/35V خازن تانتال
  64651
  ۶۴۶۵۱
  3.3uF/25V خازن تانتال
  3.3uF/25V خازن تانتال
  3/3MY
  ۳/۳MY
  3.3uF/35V خازن تانتال
  3.3uF/35V خازن تانتال
  3/3,L,
  ۳/۳,L,
  6.8uF/16V خازن تانتال
  6.8uF/16V خازن تانتال
  6/8MMM
  ۶/۸MMM
  6.8uF/25V خازن تانتال
  6.8uF/25V خازن تانتال
  6/8MNMN
  ۶/۸MNMN
  6.8uF/35V خازن تانتال
  6.8uF/35V خازن تانتال
  6/8MOP
  ۶/۸MOP
  68uF/3V خازن تانتال
  68uF/3V خازن تانتال
  68765413
  ۶۸۷۶۵۴۱۳
   خازن‌های تانتالیوم
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله