خازن 470MF 25V BIPOLAR
  خازن 470MF 25V BIPOLAR
  470M
  ۴۷۰M
  100MF.400V ELEC CAP خازن
  100MF.400V ELEC CAP خازن
  100M
  ۱۰۰M
  150MF.200V ELEC CAP خازن
  150MF.200V ELEC CAP خازن
  150MF
  ۱۵۰MF
  150MF.250V ELEC CAP خازن
  150MF.250V ELEC CAP خازن
  150MF
  ۱۵۰MF
  220MF.400V ELEC CAP خازن
  220MF.400V ELEC CAP خازن
  220M
  ۲۲۰M
  33MF.450V ELEC CAP خازن
  33MF.450V ELEC CAP خازن
  33MF
  ۳۳MF
  68MF.400V ELEC CAP خازن
  68MF.400V ELEC CAP خازن
  68M
  ۶۸M
  خازن 0/1MF.50V ELEC CAP
  خازن 0/1MF.50V ELEC CAP
  /1MF
  /۱MF
  خازن 0/22MF.50V ELEC CAP
  خازن 0/22MF.50V ELEC CAP
  /22M
  /۲۲M
  خازن 0/33MF.50V ELEC CAP
  خازن 0/33MF.50V ELEC CAP
  /33M
  /۳۳M
  خازن 0/47MF.160V ELEC CAP
  خازن 0/47MF.160V ELEC CAP
  /47M
  /۴۷M
  خازن 0/47MF.250V ELEC CAP
  خازن 0/47MF.250V ELEC CAP
  /47M
  /۴۷M
  خازن 0/47MF.50V ELEC CAP
  خازن 0/47MF.50V ELEC CAP
  /47M
  /۴۷M
  خازن 10000MF.16V ELEC CAP
  خازن 10000MF.16V ELEC CAP
  10000M
  ۱۰۰۰۰M
  خازن 10000MF.35V ELEC CAP
  خازن 10000MF.35V ELEC CAP
  10000M
  ۱۰۰۰۰M
  خازن 1000M.10V ELEC CAP
  خازن 1000M.10V ELEC CAP
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 1000M.25V ELEC CAP
  خازن 1000M.25V ELEC CAP
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 1000MF.100V
  خازن 1000MF.100V
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 1000MF.35V ELEC CAP
  خازن 1000MF.35V ELEC CAP
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 1000MF.50V ELEC CAP
  خازن 1000MF.50V ELEC CAP
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 1000MF.6/3V ELEC CAP
  خازن 1000MF.6/3V ELEC CAP
  1000M
  ۱۰۰۰M
  خازن 100M.100V ELEC CAP
  خازن 100M.100V ELEC CAP
  100M
  ۱۰۰M
  خازن 100M.50V ELEC CAP
  خازن 100M.50V ELEC CAP
  100MF
  ۱۰۰MF
  خازن 100MF.10V ELEC CAP
  خازن 100MF.10V ELEC CAP
  100MF
  ۱۰۰MF
  خازن 100MF.25V ELEC CAP
  خازن 100MF.25V ELEC CAP
  100M
  ۱۰۰M
  خازن 10M.63V ELEC CAP
  خازن 10M.63V ELEC CAP
  10M
  ۱۰M
  خازن 10MF.100V ELEC CAP
  خازن 10MF.100V ELEC CAP
  10M
  ۱۰M
  خازن 10MF.25V ELEC CAP
  خازن 10MF.25V ELEC CAP
  10M
  ۱۰M
  خازن 10MF.400V ELEC CAP
  خازن 10MF.400V ELEC CAP
  10MF
  ۱۰MF
  خازن 10MF.50V ELEC CAP
  خازن 10MF.50V ELEC CAP
  10M
  ۱۰M
  خازن 1200M.16V ELEC CAP
  خازن 1200M.16V ELEC CAP
  1200M
  ۱۲۰۰M
  خازن 1200MF.6/3V ELEC CAP
  خازن 1200MF.6/3V ELEC CAP
  1200M
  ۱۲۰۰M
  خازن 1500MF.10V ELEC CAP
  خازن 1500MF.10V ELEC CAP
  1500MF
  ۱۵۰۰MF
  خازن 1500MF.16V ELEC CAP
  خازن 1500MF.16V ELEC CAP
  1500M
  ۱۵۰۰M
  خازن 1500MF.50V ELEC CAP
  خازن 1500MF.50V ELEC CAP
  1500M
  ۱۵۰۰M
  خازن 1500MF.6/3V ELEC CAP
  خازن 1500MF.6/3V ELEC CAP
  1500M
  ۱۵۰۰M

   خازن الکترولیتی چیست؟

    

   اين نوع خازنها (Capacitors) معمولاً در رنج ميکرو فاراد هستند. خازنهاي الکتروليتي همان خازنهاي ثابت هستند، اما اندازه و ظرفيتشان از خازنهاي ثابت بزرگتر است. نام ديگر اين خازنها، شيميايي است. علت ناميدن آنها به اين نام اين است که دي ‌الکتريک اين خازنها را به نوعي مواد شيميايي آغشته مي‌کنند که در عمل ، حالت يک کاتاليزور را دارا مي‌باشند و باعث بالا رفتن ظرفيت خازن مي‌شوند. برخلاف خازنهاي عدسي ، اين خازنها داراي قطب يا پايه مثبت و منفي مي‌باشند. روي بدنه خازن کنار پايه منفي ، علامت – نوشته شده است. مقدار واقعي ظرفيت و ولتاژ قابل تحمل آنها نيز روي بدنه درج شده است .خازنهاي الکتروليتي در دو نوع آلومينيومي و تانتاليومي ساخته مي‌شوند.

   خازن‌های الکترولیت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله