2N3019 ترانزیستور
  2N3019 ترانزیستور
  2N3019
  ۲N۳۰۱۹
  2N4920 PNP 80V 3A 80W ترانزیستور
  2N4920 PNP 80V 3A 80W ترانزیستور
  4920
  ۴۹۲۰
  2N5460 ترانزیستور
  2N5460 ترانزیستور
  5460
  ۵۴۶۰
  2N6027 ترانزیستور
  2N6027 ترانزیستور
  2N6027
  ۲N۶۰۲۷
  2SA 1494 ترانزیستور
  2SA 1494 ترانزیستور
  1494
  ۱۴۹۴
  2SA1015 ترانزیستور
  2SA1015 ترانزیستور
  1015T
  ۱۰۱۵T
  2SA933 ترانزیستور
  2SA933 ترانزیستور
  933
  ۹۳۳
  2SC 3858 ترانزیستور
  2SC 3858 ترانزیستور
  3858
  ۳۸۵۸
  2SC1384 ترانزیستور
  2SC1384 ترانزیستور
  2SC1384
  ۲SC۱۳۸۴
  2SC1740 ترانزیستور
  2SC1740 ترانزیستور
  1740
  ۱۷۴۰
  2SC5198 ترانزیستور
  2SC5198 ترانزیستور
  5198
  ۵۱۹۸
  2SC9014 ترانزیستور
  2SC9014 ترانزیستور
  9014
  ۹۰۱۴
  2SC9015 ترانزیستور
  2SC9015 ترانزیستور
  9015
  ۹۰۱۵
  2SD1960 ترانزیستور
  2SD1960 ترانزیستور
  D1960
  D۱۹۶۰
  2SD2573 ترانزیستور
  2SD2573 ترانزیستور
  2573
  ۲۵۷۳
  2SD313 NPN ترانریستور
  2SD313 NPN ترانریستور
  D313
  D۳۱۳
  44H11 ترانزیستور
  44H11 ترانزیستور
  44H11
  ۴۴H۱۱
  45H11 ترانزیستور
  45H11 ترانزیستور
  45H11
  ۴۵H۱۱
  55N06 ترانزیستور
  55N06 ترانزیستور
  55N60
  ۵۵N۶۰
  80N60 ترانزیستور
  80N60 ترانزیستور
  80N60
  ۸۰N۶۰
  BAV70 SMD ترانزیستور
  BAV70 SMD ترانزیستور
  BAV70
  BAV۷۰
  BC179 ترانزیستور
  BC179 ترانزیستور
  179
  ۱۷۹
  BC328 ترانزیستور
  BC328 ترانزیستور
  328
  ۳۲۸
  BC331 ترانزیستور
  BC331 ترانزیستور
  BC331
  BC۳۳۱
  BC559 ترانزیستور
  BC559 ترانزیستور
  BC559
  BC۵۵۹
  BC807 SMD ترانزیستور
  BC807 SMD ترانزیستور
  BC807
  BC۸۰۷
  BC817 SMD ترانزیستور
  BC817 SMD ترانزیستور
  817
  ۸۱۷
  BCX53 ترانزیستور
  BCX53 ترانزیستور
  BCX53
  BCX۵۳
  BD442 تزانزیستور
  BD442 تزانزیستور
  BD442
  BD۴۴۲
  BD643 ترانزیستور
  BD643 ترانزیستور
  BD643
  BD۶۴۳
  BD649 ترانزیستور
  BD649 ترانزیستور
  BD649
  BD۶۴۹
  BD677 ترانزیستور
  BD677 ترانزیستور
  BD677
  BD۶۷۷
  BD911 ترانزسیتور
  BD911 ترانزسیتور
  911
  ۹۱۱
  BTA12-600B
  BTA12-600B
  BTA16-600 ORIG ترایاک
  BTA16-600 ORIG ترایاک
  BTA166
  BTA۱۶۶
  BTB-16 ترانزیستور
  BTB-16 ترانزیستور
  BTB16
  BTB۱۶
   ترانزیستور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله