Arduini - Mini پک آموزشی
  Arduini - Mini پک آموزشی
  ARDP
  ARDP
  ۷۸۷,۵۰۰ تومان
  Arduino LCD برد راه انداز
  Arduino LCD برد راه انداز
  354135
  ۳۵۴۱۳۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  Arduino Lilypad
  Arduino Lilypad
  LILIPAD
  LILIPAD
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  Arduino Meg2560 Prototype Shield
  Arduino Meg2560 Prototype Shield
  1020812004
  ۱۰۲۰۸۱۲۰۰۴
  ۱۰۲,۹۰۰ تومان
  Arduino Mega2560 R3
  Arduino Mega2560 R3
  1020632008
  ۱۰۲۰۶۳۲۰۰۸
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  Arduino Mega2560 With Wifi
  Arduino Mega2560 With Wifi
  ARDF
  ARDF
  ۹۴۱,۸۵۰ تومان
  Arduino Mega2560-CH340
  Arduino Mega2560-CH340
  542560
  ۵۴۲۵۶۰
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  Arduino Nano CNC Shield
  Arduino Nano CNC Shield
  ARD NANO CNC
  ARD NANO CNC
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  Arduino Nano-CH340
  Arduino Nano-CH340
  Mini USB
  Mini USB
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  Arduino Nano-CH340
  Arduino Nano-CH340
  Type C
  Type C
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  Arduino Pro Micro
  Arduino Pro Micro
  1571
  ۱۵۷۱
  ۲۶۷,۷۵۰ تومان
  Arduino Pro Mini 3/3V
  Arduino Pro Mini 3/3V
  1572
  ۱۵۷۲
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان
  Arduino Pro Mini-5V
  Arduino Pro Mini-5V
  1573
  ۱۵۷۳
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO Box
  Arduino UNO Box
  ARD UNO
  ARD UNO
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO CNC Shield
  Arduino UNO CNC Shield
  ARD UU
  ARD UU
  ۹۲,۴۰۰ تومان
  Arduino UNO Prototype Shield
  Arduino UNO Prototype Shield
  21ARD UNO
  ۲۱ARD UNO
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO R3 DIP
  Arduino UNO R3 DIP
  1020642001
  ۱۰۲۰۶۴۲۰۰۱
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO R4 Box
  Arduino UNO R4 Box
  102395
  ۱۰۲۳۹۵
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO R4 Minima
  Arduino UNO R4 Minima
  Arduino UNO R4
  Arduino UNO R۴
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO R4 WIFI
  Arduino UNO R4 WIFI
  102394
  ۱۰۲۳۹۴
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  Arduino UNO-SMD Type C
  Arduino UNO-SMD Type C
  102400
  ۱۰۲۴۰۰
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  Data Logging Arduino Shield
  Data Logging Arduino Shield
  ARD DATA
  ARD DATA
  ۹۸,۷۰۰ تومان
  Digispark Attiny85
  Digispark Attiny85
  SAT85
  SAT۸۵
  ۱۶۹,۰۵۰ تومان
  Ramps 1.4 CNC Shield
  Ramps 1.4 CNC Shield
  2037
  ۲۰۳۷
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
  Ramps 1.6 CNC Shield
  Ramps 1.6 CNC Shield
  CNCC
  CNCC
  ۳۴۶,۵۰۰ تومان
  W5100 Ethernet Arduino UNO Shield
  W5100 Ethernet Arduino UNO Shield
  1022125100
  ۱۰۲۲۱۲۵۱۰۰
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان
  شیلد ال سی دی برای بردهای آردوینو
  شیلد ال سی دی برای بردهای آردوینو
  1020732001
  ۱۰۲۰۷۳۲۰۰۱
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  شیلد پروتوتایپ ترمینال پیچی آردوینو
  شیلد پروتوتایپ ترمینال پیچی آردوینو
  4548574
  ۴۵۴۸۵۷۴
  ۱۴۴,۹۰۰ تومان
  37Sensor Pack for Arduino
  37Sensor Pack for Arduino
  SET37
  SET۳۷
  ناموجود
  Arduino DUE
  Arduino DUE
  1020622007
  ۱۰۲۰۶۲۲۰۰۷
  ناموجود
  Arduino Leonard
  Arduino Leonard
  LEONARD
  LEONARD
  ناموجود
  Arduino Mega2560 Box
  Arduino Mega2560 Box
  2560
  ۲۵۶۰
  ناموجود
  Arduino Nano Prototype Shield
  Arduino Nano Prototype Shield
  ARD NANO
  ARD NANO
  ناموجود
  Arduino Nano V3-FT232
  Arduino Nano V3-FT232
  21ARD NANO
  ۲۱ARD NANO
  ناموجود
  Arduino UNO-SMD
  Arduino UNO-SMD
  ARD UNOS
  ARD UNOS
  ناموجود
  ENC28J60 Arduino Nano Shield
  ENC28J60 Arduino Nano Shield
  NANO28J60
  NANO۲۸J۶۰
  ناموجود
   آردوینو Arduino
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله