10D391 وریستور
  10D391 وریستور
  VARI
  VARI
  بزودی
  07D270 وریستور
  07D270 وریستور
  7D270
  ۷D۲۷۰
  10D221 وریستور
  10D221 وریستور
  VAR
  VAR
  10D431 وریستور
  10D431 وریستور
  VAR10D431
  VAR۱۰D۴۳۱
  10D470 وریستور
  10D470 وریستور
  VAR
  VAR
  10D561 وریستور
  10D561 وریستور
  VAR
  VAR
  14D 241V وریستور
  14D 241V وریستور
  VARISTOR
  VARISTOR
  14D241K وریستور
  14D241K وریستور
  14D241K
  ۱۴D۲۴۱K
  14D431 وریستور
  14D431 وریستور
  VAR
  VAR
  14D471 وریستور
  14D471 وریستور
  VAR14D471
  VAR۱۴D۴۷۱
  20D561K وریستور
  20D561K وریستور
  VAR
  VAR
  471V . 14MM وریستور
  471V . 14MM وریستور
  VAR
  VAR
  7D470 وریستور
  7D470 وریستور
  VAR
  VAR
  وریستور 200V.7MM
  وریستور 200V.7MM
  وریستور 360V.10MM
  وریستور 360V.10MM
  وریستور 390V.14MM
  وریستور 390V.14MM
  وریستور 390V.7MM
  وریستور 390V.7MM
  وریستور 390V.7MM
  وریستور 390V.7MM
  وریستورالکترونیکی  250ولت
  وریستورالکترونیکی 250ولت
   وریستور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله