1/5NF SMD خازن (1206)
  1/5NF SMD خازن -1206-
  1/5NF1206
  ۱/۵NF۱۲۰۶
  1/8NF SMD خازن (1206)
  1/8NF SMD خازن -1206-
  1/8NF1206
  ۱/۸NF۱۲۰۶
  1000UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  1000UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  1000UF16V
  ۱۰۰۰UF۱۶V
  1000UF.6/3V SMD ELEC CAP خازن
  1000UF.6/3V SMD ELEC CAP خازن
  1000UF6/3V
  ۱۰۰۰UF۶/۳V
  100N.TANTAL A SMD خازن
  100N.TANTAL A SMD خازن
  100,MM
  ۱۰۰,MM
  100NF SMD خازن (0603)
  100NF SMD خازن -0603-
  100NF0603
  ۱۰۰NF۰۶۰۳
  100NF SMD خازن (1210)
  100NF SMD خازن -1210-
  100NF1210
  ۱۰۰NF۱۲۱۰
  100PF SMD خازن (0603)
  100PF SMD خازن -0603-
  100PF0603
  ۱۰۰PF۰۶۰۳
  100PF SMD خازن (0805)
  100PF SMD خازن -0805-
  100PF0805
  ۱۰۰PF۰۸۰۵
  100PF SMD خازن (1206)
  100PF SMD خازن -1206-
  100PF1206
  ۱۰۰PF۱۲۰۶
  100UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  100UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  100UF16V
  ۱۰۰UF۱۶V
  100UF.25V SMD ELEC CAP خازن
  100UF.25V SMD ELEC CAP خازن
  100UF25V
  ۱۰۰UF۲۵V
  100UF.50V SMD ELEC CAP خازن
  100UF.50V SMD ELEC CAP خازن
  100UF50V
  ۱۰۰UF۵۰V
  10NF SMD خازن (1206)
  10NF SMD خازن -1206-
  10NF1206
  ۱۰NF۱۲۰۶
  10NF SMD خازن (0603)
  10NF SMD خازن -0603-
  10NF0603
  ۱۰NF۰۶۰۳
  10PF SMD خازن (0603)
  10PF SMD خازن -0603-
  10PF0603
  ۱۰PF۰۶۰۳
  10PF SMD خازن (0805)
  10PF SMD خازن -0805-
  10PF0805
  ۱۰PF۰۸۰۵
  10PF SMD خازن (1206)
  10PF SMD خازن -1206-
  10PF1206
  ۱۰PF۱۲۰۶
  10UF SMD خازن (0603)
  10UF SMD خازن -0603-
  10UF0603
  ۱۰UF۰۶۰۳
  10UF SMD خازن (0805)
  10UF SMD خازن -0805-
  10UF0805
  ۱۰UF۰۸۰۵
  10UF SMD خازن (1206)
  10UF SMD خازن -1206-
  10UF1206
  ۱۰UF۱۲۰۶
  10UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  10UF.16V SMD ELEC CAP خازن
  10UF16V
  ۱۰UF۱۶V
  10UF.25V SMD ELEC CAP خازن
  10UF.25V SMD ELEC CAP خازن
  10UF25V
  ۱۰UF۲۵V
  10UF.50V SMD ELEC خازن
  10UF.50V SMD ELEC خازن
  10UF50V
  ۱۰UF۵۰V
  120PF SMD خازن (1206)
  120PF SMD خازن -1206-
  120PF1206
  ۱۲۰PF۱۲۰۶
  120PF SMD خازن (0805)
  120PF SMD خازن -0805-
  120PF0805
  ۱۲۰PF۰۸۰۵
  12NF SMD خازن (0805)
  12NF SMD خازن -0805-
  12NF0805
  ۱۲NF۰۸۰۵
  12PF SMD خازن (1206)
  12PF SMD خازن -1206-
  12PF1206
  ۱۲PF۱۲۰۶
  12PF SMD خازن (0603)
  12PF SMD خازن -0603-
  12PF0603
  ۱۲PF۰۶۰۳
  12PF SMD خازن (0805)
  12PF SMD خازن -0805-
  12PF0805
  ۱۲PF۰۸۰۵
  150PF SMD خازن (0805)
  150PF SMD خازن -0805-
  150PF0805
  ۱۵۰PF۰۸۰۵
  150PF SMD خازن (1206)
  150PF SMD خازن -1206-
  150PF1206
  ۱۵۰PF۱۲۰۶
  15NF SMD خازن (1206)
  15NF SMD خازن -1206-
  15NF1206
  ۱۵NF۱۲۰۶
  15PF SMD خازن (0805)
  15PF SMD خازن -0805-
  15PF0805
  ۱۵PF۰۸۰۵
  15PF SMD خازن (1206)
  15PF SMD خازن -1206-
  15PF1206
  ۱۵PF۱۲۰۶
  180PF SMD خازن (0805)
  180PF SMD خازن -0805-
  180PF0805
  ۱۸۰PF۰۸۰۵
   خازن‌های SMD
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله