برد مینی STM32 با هسته cortex-m0 این میکرو بسیار ارزان قیمت بوده (STM32F030F4P6 ) و می‌توان برای تولید های انبوه از ان استفاده نموده . از جمله مزیت این میکرو این می باشد که به سادگی با جیلینک و st link پروگرام و دیباگ می شود و از استاندارد کتابخانه ای cmsis برای cortex-m0 استفاده می2کند.